Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

A diákönkormányzat felépítése és feladatai

Munkáját az igazgatóhelyettes felügyelete mellett a diákönkormányzatot segítő tanár irányításával végzi. A diákönkormányzat alapját az osztályközösségek, illetve az osztálybizottságok alkotják.

Az osztály diákbizottság /ODB/ feladatai és jogköre:

Az osztályközösség operatív feladatait az ODB látja el.

Tagjait - osztálytitkár, gazdasági felelős, művelődési felelős, sportfelelős - az osztályt alkotó diákok szeptemberben titkos szavazással választják. Az ODB megbízatása egy évre szól.

Az ODB feladata - az osztályfőnökkel együttműködve - az osztályközösség formálása, a tanulmányi munka szervezése, a diákközgyűlések előkészítésével kapcsolatos feladatok elvégzése, az ifjúsági diákbizottsággal való kapcsolattartás, javaslattétel a tanulók szorgalmi és magatartási minősítésére.

A diákönkormányzat legfontosabb fóruma az évenként egyszer összehívott közgyűlés.

A közgyűlést az iskolai bizottság hívja össze.

A közgyűlésen részt vesznek: az iskola vezetői, a diákönkormányzatot segítő tanár, az ifjúsági diákbizottság (IDB) tagjai, illetve az osztályok képviseletében négy-négy küldött.

Rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezheti az iskolavezetés, valamint az IDB vezetője. (Az IDB vezetője kezdeményezheti olyan fórum összehívását is, amelyen a tanulók képviselői és az iskola tanárai vesznek részt.)

A közgyűlés lehetővé teszi hogy, a tanulók - képviselőik által - véleményt nyilváníthassanak és tájékozódhassanak az őket érintő valamennyi kérdésben.

A közgyűlésen az IDB beszámol az általa végzett munkáról, majd a küldöttek megválasztják az új IDB tagjait.

Az IDB megbízatása egy évre szól.

Az IDB-t négy diák alkotja.

Az IDB megbízatásának ideje alatt az ODB titkáraival, munkáját segítő tanárral, valamint az iskolavezetéssel együttműködve szervezi és irányítja az iskolai diákéletet.

Az IDB havonta, az általa meghatározott helyen és időben tartja üléseit.

Az ülésen az IDB tagjain kívül a diákönkormányzat munkáját segítő tanár vesz részt.

Az IDB havonta egy alkalommal tájékoztatja az osztály-diákbizottságok titkárait az elmúlt időszakban elvégzett munkáról és a következő hónapra vonatkozó terveiről és ezeket írásban is rögzíti. Ezeken a tanácskozásokon az igazgatóhelyettes is részt vesz. A titkárok testülete ellenőrzi az IDB munkáját és biztosítja a diákbizottság valamint az osztályok kapcsolattartását.

Az IDB lehetővé teszi, hogy az iskola tanulói gyakorolhassák a törvény által biztosított jogaikat, gondoskodik a diákokat ért sérelmek kivizsgálásáról. Amennyiben az iskola valamely diákját jogainak gyakorlásában korlátozzák, az ODB titkárának (esetleg más tagjának) kíséretében felkeresheti az IDB vezetőjét, és kérheti tőle jogainak képviseletét. Az IDB vezetője kellő tájékozódás után kezdeményezheti, hogy az iskolavezetés vizsgálja ki az ügyet. (Az IDB vezetője a tanuló jogainak képviseletét átruházhatja a diákbizottság más tagjára.)

Az IDB - vezetője által - gyakorolja azokat a jogokat, amelyek a törvény értelmében a diákönkormányzatot megilletik. ( II.fejezet, 5. pont )

Az IDB vezetője irányítja és összefogja a diákönkormányzat munkáját.

Az IDB művelődési felelőse támogatja az iskolában működő diákköröket, kezdeményezi új diákkörök alapítását, felméri és megfogalmazza a diákok kulturális igényeit, szorgalmazza a városban működő iskolák és gimnáziumok kulturális kapcsolatainak kiépítését, programokat szervez és hirdet.

Az IDB sportfelelőse az iskola testnevelőivel együttműködve szervezi az iskolai sportéletet, gondoskodik a bajnokságok kiírásáról, és lebonyolításáról, törekszik a hagyományos bajnoki rendszer bővítésére, támogatja, kezdeményezi iskolai sportegyesületek és klubok alapítását, biztosítja a klubok közötti kapcsolatok kiépülését.

A gazdasági felelős a diákönkormányzat bevételeiről és kiadásairól pontos könyvelést vezet. Pénzt az IDB tagjainak kérésére a diákönkormányzat munkáját támogató tanár egyetértésével számla ellenében adhat ki.

Elérhetőségeink

Veszprémi SzC "SÉF" Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (OM 203 066),
H-8200 Veszprém, Halle u. 3.
Telefon:
+36 88/561-480,
+36 88/561-481
+36 88/569-880
Fax: 88/325-834
e-mail: sef@sef.hu

Jelentkezés

Telefonon: +36-88/561-480, +36-88/561-481
Faxon: +36-88/325-834
e-mailben: jelentkezes@sef.hu

Letölthető jelentkezési lap

Online jelentkezés